<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
privilège  
danh từ giống đực
  • đặc quyền, đặc huệ
bỏ những đặc quyền của một giai cấp
  • quyền (được) ưu đãi
quyền ưu đãi vì tuổi tác
  • đặc tính riêng
lý tính là đặc tính riêng của loài người
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt