<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
prisonnier  
danh từ
  • người tù, tù nhân
  • người bị cầm tù
người bị cầm tù giữ lại làm con tin
      • tù binh
      • tù chính trị
tính từ
  • bị cầm tù
tên kẻ trộm bị cầm tù
  • bị gò bó
bị thành kiến gò bó
bị chính lý thuyết của mình gò bó
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt