<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
priest  
[pri:st]
danh từ
  • linh mục, thầy tu
cha xứ
  • cái vồ đập cá ( Ai-len)
ngoại động từ
  • làm (ai) trở thành thầy tu, làm (ai) trở thành thầy tế
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt