<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
porté  
tính từ
  • vận chuyển
vận chuyển bằng lừa
  • chở bằng xe
lục quân chở bằng xe
  • được ghi vào
được ghi vào danh sách
  • ngả về, có khuynh hướng
có khuynh hướng nóng nảy
  • rất ham, rất thích (điều gì)
rất tham ăn
      • (nghệ thuật) bóng ngả
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt