<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
piège  
danh từ giống đực
  • bẫy
bẫy chim
giăng bẫy
(nghĩa bóng) mắc bẫy
rơi vào bẫy, sa bẫy
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt