<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
photographie  
danh từ giống cái
  • nhiếp ảnh; sự chụp ảnh
  • thuật chụp ảnh; thuật nhiếp ảnh
  • (bức) ảnh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt