<
Trang chủ » Tra từ
phục vụ  
[phục vụ]
  • to serve; to attend to ...
To serve the people
To attend to the sick; to nurse the sick.
To serve somebody faithfully
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt