<
Trang chủ » Tra từ
Phật  
[phật]
  • Enlightened One; Buddha
Buddha : The enlightened/awakened one
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt