<
Trang chủ » Tra từ
phương thức  
[phương thức]
  • modality; mode
Mode of production
Mode of transport; Mode of transportation
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt