<
Trang chủ » Tra từ
phương  
[phương]
danh từ.
  • way; direction, cardinal point
  • way; means; method.
the flour direction; points of the compass
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt