<
Trang chủ » Tra từ
phó từ  
[phó từ]
  • (ngữ pháp) adverb
Adverb of time/place/manner
Adjective that is used as an adverb; Adjective that functions as an adverb
An adverb is a word that modifies a verb, an adjective, or another adverb
  • adverbial
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt