<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
pekin  
[pi:'kin]
danh từ
  • lụa Bắc kinh
  • người dân thường (đối lại với quân đội)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt