<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
peine  
danh từ giống cái
 • sự trừng phạt, sự phạt; hình phạt
sự phạt tiền
phải chịu phạt, đáng bị phạt
hình phạt tử hình, án tử hình
 • nỗi đau khổ
những nỗi đau khổ trong lòng, những nỗi khổ tâm
thổ lộ nỗi đau khổ của mình
an ủi người bạn đang đau khổ
 • sự vất vả; nỗi vất vả
không vất vả không thể thành công
 • sự lo lắng
lo lắng vì một người đi xa
 • sự khó khăn
đi khó khăn
 • cảnh túng thiếu
để ai trong cảnh túng thiếu
   • vừa mới
vừa mới đến
   • hầu như không
hầu như không biết đọc
   • hơi, một tí
lối mòn mới hơi thành đường
   • mới... thì đã
   • đáng tiếc, cực lòng
   • khó khăn
sau khi bị bệnh, anh ta đi lại rất khó khăn
   • không cần
   • phí công vô ích
   • mất của tốn công vô ích, công cốc
   • rất khó (làm điều gì)
   • rất buồn rầu, buồn như chấu cắn
   • làm cho buồn rầu; làm đau lòng
tôi không muốn làm anh buồn lòng
   • làm cho mủi lòng
   • người lao động vất vả
   • chết vì lao lực
   • làm việc hăng say
   • vẫn còn nhiều khó khăn, trở ngại
   • không phải là không vất vả
   • tội tử hình
   • đau khổ vì tình
   • tội sa địa ngục
   • mất công
   • để thưởng công, để đền bù
   • chịu khó
   • dễ dàng
   • chịu khó
   • nếu không thì bị
   • có công có thưởng; có làm có ăn
   • đáng (làm gì)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt