<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
peindre  
ngoại động từ
  • vẽ
vẽ phong cảnh
vẽ trên lụa
vẽ bằng bút lông
  • quét sơn, sơn
sơn cửa
sơn (màu) xanh
sơn móng tay
  • miêu tả
miêu tả một tâm trạng
      • đẹp lắm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt