<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
père  
danh từ giống đực
 • cha, bố
làm cha (có con)
bố nuôi
cha mẹ và con
uy quyền của người cha
các cha dòng Trên
 • ông tổ
Cóoc-nây, ông tổ của nền bi kịch Pháp
 • (thân mật) lão
lão Giăng
 • ( số nhiều) ông cha, tổ tiên
thời ông cha của chúng ta
di sản của ông cha ta
 • (tôn giáo) Chúa Cha
nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần
   • đời cha vo tròn, đời con bóp bẹp; cha hà tiện, con hoang phí
   • cú đánh vào gáy
   • ngây thơ, có nhiều ảo tưởng
   • cha truyền con nối
   • (tôn giáo) Chúa Cha
   • khôn ngoan, khôn khéo
   • cha nào con nấy
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt