<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
outil  
danh từ giống đực
  • đồ dùng, dụng cụ
dụng cụ thợ nề
dụng cụ làm vườn
hộp đồ nghề
  • (nghĩa bóng) công cụ
ngôn ngữ là công cụ của nhà văn
  • (tin học) công cụ
thanh công cụ
  • (thông tục) người kỳ cục
      • múa vụng chê đất lệch
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt