<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
organiser  
ngoại động từ
  • tổ chức
tổ chức một cuộc họp
tổ chức một cuộc gặp gỡ
tổ chức, sắp đặt một âm mưu
  • sắp đặt
sắp đặt phòng khách
sắp đặt thời gian của mình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt