<
Trang chủ » Tra từ
oral  
['ɔ:rəl]
tính từ
  • bằng lời nói, nói miệng
cuộc thi vấn đáp
những chuyện được truyền miệng từ đời này qua đời khác
  • thuộc, bằng hoặc ở miệng
vệ sinh miệng
thuốc uống tránh thụ thai
danh từ
  • (thông tục) thi nói, thi vấn đáp
anh ấy đã đậu kỳ thi vấn đáp
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt