<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
nowhere  
['nouweə]
phó từ
  • không nơi nào, không ở đâu
Anh định đi nghỉ cuối tuần ở đâu? - Không chỗ nào đặc biệt cả
nó làm bài tập về nhà chẳng được bao nhiêu cho đến khi chị nó giúp nó
một trong những con ngựa mà tôi đánh cá đã về nhì, những con còn lại ở đâu đâu ấy
      • không tìm thấy ở đâu
không thấy bọn trẻ đâu cả
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt