<
Trang chủ » Tra từ
nhận định  
[nhận định]
  • to judge; to consider
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt