<
Trang chủ » Tra từ
nhèm  
[nhèm]
  • Be mucous.
To have mucous eyes.
  • Kèm nhèm+Be almost blinded by mucus.
Lèm nhèm -Be mucous all over . = Mắt lèm nhèm
To have eyes mucous all over.
a scrawling handwriting.
  • Petty.
A petty official.
  • soiled, dirty
eyes full of gum
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt