<
Trang chủ » Tra từ
nguyện vọng  
[nguyện vọng]
  • expectation; aspiration
To realize one's aspirations
Please state your salary expectations
What are your expectations?
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt