<
Trang chủ » Tra từ
người bệnh  
[người bệnh]
  • diseased individual; sick person; sufferer; patient; (nói chung) the sick
Ambulatory/bedridden patient
To spoon-feed a patient
To feed a patient via a tube
To sit up with a sick person; To keep vigil over a sick person
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt