<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
navire  
danh từ giống đực
  • tàu ( thủy)
tàu buôn
tàu chiến
thuyền chèo / thuyền buồm
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt