<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
négliger  
ngoại động từ
  • làm cẩu thả; làm chểnh mảng
chểnh mảng bổn phận
  • coi thường, không chú ý đến
coi thường những lời khuyên
không chú ý đến sức khoẻ của mình
  • bỏ qua, bỏ lỡ; bỏ
bỏ lỡ một dịp
bỏ không tính số lẻ
  • lơ là
lơ là bạn bè
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt