<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
néant  
danh từ giống đực
  • hư không, hư vô, con số không
sáng tạo ra từ hư không
cái hư vô của danh vọng
      • (nghĩa bóng) giúp đỡ ai vươn lên trong nấc thang xã hội từ một hoàn cảnh nghèo khổ
      • làm tiêu tan
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt