<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
my  
[mai]
tính từ sở hữu
  • của tôi
thán từ
  • oh , my ! ôi chao ôi!, úi, chà chà!
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt