<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Mr  
['mistə]
  • danh hiệu chỉ một người đàn ông; ông ( mister )
Mr Brown
Ông Brown
Ông chủ tịch
Ngài Tổng thống
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt