<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
mourir  
nội động từ
 • chết
chết già
vuốt mắt cho người chết
 • chết đi được
sợ chết đi được, chết khiếp
cười đến chết được, cười đến vỡ bụng
 • tàn lụi, héo hắt
héo hắt vì tình
 • biến đi, tàn đi, tan đi; dừng lại
để cho lửa tàn đi
sóng đến tan đi trên bãi cát sỏi
quả bóng đến dừng lại ở chân nó
   • đến chết được
đau đớn đến chết được
   • chết xứng đáng
   • (tôn giáo) chết đủ phép đạo (có rửa tội)
   • đối với tôi con người ấy bằng thừa
   • bớt dần, giảm đi dần
tiếng giảm đi dần
   • gây phiền muộn, làm chết dần chết mòn
sự phiền muộn làm cho nó chết dần chết mòn
   • làm cho ai lo lắng, làm cho ai cực khổ
   • giết chết ai, khử ai
   • tôi mà... thì tôi chết (câu thề)
   • chết vì lao lực
   • (tôn giáo) thoát tục
   • không bao giờ phạm tội nữa
   • tính nào vẫn giữ tật ấy, đến chết chẳng chừa
   • chết đói
   • chết bình thường
   • quá khát khao điều gì; (thông tục) chết thèm
tôi quá khát khao uống một tách trà
   • chết vì, hy sinh vì
   • chết bất ngờ; chết bất đắc kỳ tử
   • (hàng hải) hãm dần lại (sau khi đã tắt máy)
   • chết đi không để lại danh tiếng gì
   • chết tươi
   • cưa mỏng dần
   • ăn nhiều thứ gì đến phát ốm lên
   • nói giá cao quá, đòi cao quá
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt