<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
montagne  
danh từ giống cái
 • núi
chân núi
dãy núi
giày leo núi
độ cao của một quả núi
miền núi
nghỉ hè ở vùng rừng núi
một núi sách
 • (sử học) các nghị viên phái Núi ( Pháp)
   • rất to lớn
   • câu chuyện đầu voi đuôi chuột
   • trò chơi tụt dốc
   • quan trọng hoá
   • dòng thác từ trong núi chảy ra
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt