<
Trang chủ » Tra từ
monsieur  
[mə'sjə:]
danh từ, số nhiều là Messieurs
  • ông; ngài
  • thưa ông; thưa ngài
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt