<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
marchandise  
danh từ giống cái
  • hàng, hàng hoá
bán hàng
giá hàng
hàng hoá kém chất lượng
tàu chở hàng
  • (từ cũ, nghĩa cũ) nghề buôn
      • trình bày sự việc theo vẻ thuận lợi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt