<
Trang chủ » Tra từ
march  
[mɑ:t∫]
danh từ
 • (quân sự) cuộc hành quân; chặng đường hành quân (trong một thời gian...); bước đi (hành quân)
đường hành quân
đang hành quân
chặng đường hành quân trong một ngày
 • cuộc đi bộ; cuộc diễu hành
cuộc đi bộ vì hoà bình
 • (nghĩa bóng) sự tiến triển, sự trôi đi
sự tiến triển của sự việc
sự trôi đi của thời gian
 • hành khúc
khúc quân hành
nhạc truy điệu
nội động từ
 • diễu hành; tuần hành
 • bước đều
bước đều, bước
 • hành quân
   • tiến vào một ngôi làng
   • bước đi; bỏ đi
   • bước ra; đi ra
   • diễu hành qua trước mặt ai
ngoại động từ
 • đưa đi; bắt đi; dẫn đi
cảnh sát dẫn tên tội phạm đi
   • buộc ai thôi việc
   • bị đuổi việc
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt