<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
major-general  
['meidʒə'dʒenərəl]
danh từ, viết tắt là Maj. Gen. hoặc MG
  • (quân sự) thiếu tướng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt