<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Ma-li  
  • 马里 <马里非洲西部的一个国家。14至16世纪,马里曾是一个强大的帝国;到了19世纪晚期,它变成了法国西非殖民地的一部分,1960年取得独立。巴马科是其首都和最大的城市。人口10,694,000。>
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt