<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
maîtriser  
ngoại động từ
  • chinh phục, bắt phục tùng
chinh phục một dân tộc
  • chế ngự, kiềm chế
chế ngự một con vật hung hăng
chế ngự sức mạnh của thiên nhiên
chế ngự một đám cháy
kiềm chế dục vọng của mình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt