<
Trang chủ » Tra từ
mụ  
[mụ]
  • old hag; old trot; school-marm; hell-cat
  • midwife
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt