<
Trang chủ » Tra từ
mệt mỏi  
[mệt mỏi]
  • tired; exhausted ; worn out
Tireless efforts
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt