<
Trang chủ » Tra từ
mệnh đề  
[mệnh đề]
  • (ngữ pháp) clause
Main clause
Relative/conjunctive clause
Subordinate clause
Adverbial clause of time/place/purpose
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt