<
Trang chủ » Tra từ
mẩu  
[mẩu]
  • piece; bit
Piece of news; news item
Cigarette butt; cigarette-end; stub
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt