<
Trang chủ » Tra từ
mưu  
[mưu]
danh từ.
  • scheme; plot; conspiracy; ruse; trick
shrewd, tricky
      • the deeper the plot, the deeper the disaster (to the plotter)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt