<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
mâcher  
ngoại động từ
 • nhai
nhai thức ăn
nhai trầu
 • cắt nham nhở
dụng cụ cắt gỗ nham nhở (vì cùn...)
   • làm sẵn cho ai
   • cố chịu dựng
   • nói thẳng, nói toạc ra
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt