<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lutter  
nội động từ
  • (đánh) vật
  • đấu tranh, chống chọi; chiến đấu
đấu tranh chống bệnh tật
đấu tranh giành độc lập
chống chọi với cơn bão
chiến đấu chống ngoại xâm
  • ganh đua
ganh đua về tốc độ
  • phủ cái (cừu)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt