<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
logement  
danh từ giống đực
  • sự cho ở, sự ở
cho ai ở
sự cho quân ở trong doanh trại
  • nhà ở, chỗ ở
chỗ ở rộng rãi
tìm một chỗ ở
nhà ở có hai phòng
  • (quân sự) sự trú quân ở nhà dân, nhà trú quân
  • (kỹ thuật) ổ, hốc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt