<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
livrer  
ngoại động từ
  • giao, nộp
giao hàng đặt
nộp kẻ phạm tội cho toà
  • bỏ mặc
đất nước bỏ mặc cho tình trạng vô chính phủ
bỏ mặc cho ai chết
  • để lộ
để lộ bí mật
      • giao chiến
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt