<
Trang chủ » Tra từ
livre  
['li:vrə]
danh từ
  • đồng livrơ (tiền ă)
  • livrơ (nửa kilôgram)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt