<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Li Băng  
  • 黎巴嫩 <黎巴嫩亚洲西南部一国家,位于地中海沿岸。古代的黎巴嫩被迦南人占据,长期以来由于国内和宗教纠纷而四分五裂。1941年宣布独立,但直到1945年才获得完全自治。贝鲁特是其首都和最大城市。人口3,191,000。>
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt