<
Trang chủ » Tra từ
Liên minh châu Âu  
[Liên minh châu Âu]
  • European Union; EU
There are more than 360 million people in the EU countries.
      • ECU; euro
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt