<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
langage  
danh từ giống đực
  • ngôn ngữ, tiếng nói
ngôn ngữ nói
ngôn ngữ viết
rối loạn ngôn ngữ
cấu trúc ngôn ngữ
ngôn ngữ thân mật
  • cách nói
cách nói nịnh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt