<
Trang chủ » Tra từ
lữ đoàn  
[lữ đoàn]
  • (quân sự) brigade
Cavalry brigade
Brigade: A military unit consisting of a specified number of combat battalions
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt